United Nations High Commissioner for Refugees

Verdragen

© UNHCR

Samen afgesproken

Verdragen worden gesloten tussen twee of meer staten en/of volkenrechtelijke instellingen zoals de VN. In Nederland zijn verdragen (en besluiten van volkenrechtelijke organisaties) van een hogere orde dan Nederlandse wettelijke voorschriften. Een Nederlands wettelijk voorschrift vindt geen toepassing als het voorschrift niet verenigbaar is met een bepaling van een verdrag dat naar haar inhoud een ieder verbindt en waarbij Nederland partij is.

Hier vindt u een overzicht van alle verdragen die voor UNHCR van belang zijn.

URL: www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/juridische-documenten/verdragen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.